RABATY - dla Klientów "Google"!

Wywóz gruzu, odpadów budowlanych, śmieci, ziemi, odpadów zielonych
a także sprzedaż kruszyw, wyburzenia, rozbiórki
- Poznań i okolice

Rozbiórka budynku – jak ją zorganizować?

Rozbiórka budynku – jak ją zorganizować?

Kupiliście Państwo działkę, na której znajduje się już budowla, która nadaje się tylko do rozbiórki? Na Państwa posesji znajduję się stare, zniszczone altany, szopy, garaże? Czasami rozbiórka przestarzałych i zrujnowanych budynków to konieczność, a usunięcie ich to najlepsza decyzja jakiej możemy dokonać. Zdewastowane budowle nie tylko zaburzają estetykę posesji, obciążają nasze rachunki, ale przede wszystkim mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.

Rozbiórka – co to jest?

Według definicji, o jakiej informuje nas prawo budowlane (art. 3 pkt 7 tej ustawy), rozbiórka budynku jest to rodzaj robót budowlanych, które polegają na tym, aby zrobić demontaż i pozbyć się z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.

Prace rozbiórkowe są regulowane prawnie, dlatego też wymagają załatwienia formalności zanim przystąpimy do wyburzenia budynków. Osoba zainteresowana chcąca dokonać rozbiórki ma obowiązek uzyskania decyzji na pozwolenie lub też musi dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Procedura administracyjna, na którą będziemy musieli się zdecydować, zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który chcemy rozebrać.

Kiedy decyzja na pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagana?

 • Wtedy kiedy chcemy dokonać rozbiórki budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • Wtedy kiedy chcemy dokonać rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Trzeba natomiast pamiętać, że do rozbiórki obiektów budowlanych, które zostały wymienione w pkt 1 wymagane jest zgłoszenie w urzędzie u starosty lub prezydenta miasta. Organy te mogą od nas zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym i dotyczących prowadzonych tam robót. W zgłoszeniu tym powinien zostać określony również:

 • Rodzaj
 • Zakres
 • Sposób wykonywania rozbiórki

Rejestr zabytków, a pozwolenie na rozbiórkę antyków

Jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków to może być ono wydane dopiero w momencie kiedy uzyskamy pozytywną decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków, który wyraża zgodę w imieniu ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o skreśleniu budowli z listy zarejestrowanych zabytków. Obiekty budowlane i obszary, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, a które są ujęte w gminnej ewidencji zabytków, mogą otrzymać pozwolenie na rozbiórkę wydane przez starostę czy prezydenta miasta (Organy administracji architektoniczno-budowlanej) po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Musi on zająć pozytywne lub negatywne stanowisko w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku dotyczącego rozbiórki. Jeśli do tego czasu nie otrzymamy decyzji - możemy uznać, iż nie widzi on zastrzeżeń i wyraża zgodę.

Kiedy może zostać wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę ?

Decyzja o pozwoleniu na wyburzanie budynku zawsze zostaje wydana po uprzednim wyrażeniu zgody przez ministerstwo do spraw energii. Minister wydaje pozytywną decyzję po zapoznaniu się z opinią Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyrażenie zgody następuje do 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Jeśli do tego czasu nie otrzymamy decyzji, również możemy uznać, iż nie widzi on zastrzeżeń i wyraża zgodę.

rozbiórkę budynku warto powierzyć specjalistycznej firmie

Kiedy można rozpocząć roboty rozbiórkowe ?

Wyburzanie budynków możliwe jest już zanim wpłynie decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub nawet przed jej zgłoszeniem w momencie kiedy prowadzenie robót ma na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia mienia lub zdrowia i życia ludzi. Jednakże należy pamiętać, iż inwestor jest zobowiązany bezzwłocznie uzyskać stosowną decyzję pozwalającą na rozbiórkę lub dokonać zgłoszenia o tejże rozbiórce.

Opłaty związane z rozbiórką budynku

Z wydaniem zgody, pozwoleń i pełnomocnictwa wiąże się opłata, którą trzeba uiścić w Urzędzie Skarbowym. Jest to suma 36 zł jeśli chcemy żeby została wydana decyzja o pozwolenie na rozbiórkę, natomiast oplata za wydanie decyzji dot. pełnomocnictwa, które chcemy dać osobom spoza rodziny to koszt 17 zł. Opłaty dotyczące wydawania pozwoleń nie są pobierane od: jednostek budżetowych, samorządów terytorialnych, nieodpłatnych organizacji pożytku publicznego oraz osób żyjących w ubóstwie, które przedstawią odpowiednie zaświadczenia o korzystaniu z świadczeń ośrodka pomocy społecznej. Nie dotyczy również osób fizycznych, które czynnie angażują się w obronę gatunkową i osób fizycznych, które posiadają gospodarstwo rolne, leśne, rybackie narażone na szkody wyrządzane przez zwierzęta objęte ochroną nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa (dotyczy to zakresu przedmiotów opłaty skarbowej związanej z ochroną środowiska).

Gdzie składać wnioski dotyczące rozbiórki ?

Wniosek składamy do starosty (do starostwa) lub do prezydenta miasta na prawach powiatu (do urzędu miasta).

Jakie dokumenty są potrzebne do rozbiórki budynku ?

 1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku
 2. Pisemna zgoda właściciela wyburzanego obiektu
 3. Szkice usytuowania obiektu budowlanego
 4. Opisany zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
 5. Opisany sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia
 6. Pozwolenie na prace budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków/ przy obszarach wpisanych do rejestru zabytków
 7. Zgoda Generalnego Konserwatora Zabytków na wykreślenie wskazanego budynku z rejestru zabytków
 8. Dokumentacja strzałowa (jeśli rozbiórka ma być wykonywana metodą wybuchową)
 9. Pismo dotyczące decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 10. Projekt rozbiórki obiektów
 11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania miejscem na cele budowlane
 12. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego lub jego przebudowy)
 13. Dowód opłaty skarbowej
 14. Pełnomocnictwo

Należy pamiętać, że uzyskanie pozwolenia na wyburzenie budynku może być otrzymane w momencie kiedy przedłożymy – wymagane przepisami szczególnymi – pozwolenia, opinie i uzgodnienia innych organów. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym i dotyczących prowadzonych tam robót. Jeśli wszystkie dokumenty zostały dobrze przygotowane i dostarczone na czas to nasz wniosek zostaje zarejestrowany. Po rejestracji organ prowadzący postępowanie wyznacza strony postępowania administracyjnego (oprócz inwestora, są to: właściciel, użytkownicy zapisani w księgach wieczystych, organizacje ekologiczne – jeśli zachodzi taka potrzeba, zarządcy nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji dot. pozwolenia na rozbiórkę). Do wyznaczonych stron postępowania wysyłane są zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania administracyjnego. W późniejszej analizie organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza wniosek pod względem merytorycznym (zgodność, kompletność i aktualne uprawnienia wykonawców). Następnie po weryfikacji i braku naruszeń wymagań zostaje przyznana i zarejestrowana decyzja na rozbiórkę, którą dostaje inwestor. Decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego.

W decyzji dot. Rozbiórki ustalone są warunki zabezpieczenia budowy, czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, termin rozbiórki obiektów tymczasowych, wymagania nadzoru na budowie. Trzeba pamiętać, że jeśli roboty budowlane nie zaczęły się w czasie 3 lat od ostatecznej decyzji lub jeśli prace zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata to decyzja pozwolenia na rozbiórkę wygasa.

Rozbiórka. Jak przez nią przejść?

Kiedy już mamy załatwione wszelakie formalności i uzyskanie pozwolenia, czas rozpocząć pracę. W zależności od wielkości powierzchni i materiału rozbieranego budynku możemy spróbować rozbiórki samodzielnej, ręcznej. W przypadku rozbiórki domu czy też innych budynków własnoręczne wykonanie pracy może okazać się mozolne, zbyt ciężkie czy niemożliwe. Należy wówczas skontaktować się z profesjonalną firmą, która wykonuje usługi rozbiórkowe i nam pomoże. Istnieje prawdopodobieństwo, że będzie trzeba zastosować liny, ciągnik, koparki. Wyburzając ściany czy pozbywając się dachu trzeba skorzystać z usługi młota wyburzeniowego.

wywóz gruzu z rozbiórki w wynajętych kontenerach to wygodne rozwiązanie

Pamiętając o kolejności prowadzenia rozbiórki stopniowo wyburzane są stropodachy, cegły, bloczki, pustaki, czy wyrywane panele. Zaczynamy więc od wykonywania prac na wyższych kondygnacjach, wraz z przebiegiem prac schodzimy niżej odciążając elementy nośne budowli.

Gdzie szukać firmy wyburzeniowej i co zrobić z gruzem ?

Bardzo ważną sprawą, jeszcze zanim zaczniemy rozbiórkę naszej budowli - jest zaopatrzenie się w kontenery na gruz i znalezienie firmy, która nam ten wywóz gruzu umożliwi. Do wynajętych przez nas kontenerów trafią bowiem wszelkie odpady pobudowlane z wyburzonych budynków, by następnie były one wywiezione na składowisko. Dzięki czemu przestrzeń wokół prowadzonych prac będzie uporządkowana i schludna. Wywóz gruzu i innych odpadów, które zostaną poddane recyklingowi, pomoże odzyskać surowce wtórne, które będą mogły być wykorzystane do rożnych celów budowlanych!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług rozbiórkowych, a także szukacie firmy, która podstawi Wam kontenery, to jesteście w idealnym miejscu! Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi w Poznaniu i w odległości do 100 km od Poznania! Zapewniamy duży wybór kontenerów pod względem pojemności, ponieważ Państwa indywidualne potrzeby są dla nas najważniejsze. Setki zadowolonych klientów potwierdzają nasz profesjonalizm i dają motywacje do dalszej pracy dla Państwa satysfakcji i wygody! Jesteśmy synonimem jakości, nowoczesnego sprzętu i dbania o ochronę środowiska.

Żeby skorzystać z naszych usług wystarczy zadzwonić, a nasi konsultanci pomogą Państwu w wyborze usługi, wyborze kontenera, a także odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Zapraszamy!