RABATY - dla Klientów "Google"!

Wywóz gruzu, odpadów budowlanych, śmieci, ziemi, odpadów zielonych
a także sprzedaż kruszyw, wyburzenia, rozbiórki
- Poznań i okolice

Utylizacja odpadów - na czym polega i jak przebiega?

Utylizacja odpadów - na czym polega i jak przebiega?
Ilość wytwarzanych przez nas odpadów wzrasta w zastraszającym tempie, dlatego coraz większy nacisk kładzie się na ich utylizacje i segregacje. Dane pojęcia wydają nam się jasne, ale w rzeczywistości to zupełnie inny proces. Utylizacja – to pojęcie często niesłusznie kojarzone ze znikaniem, pozbywaniem się odpadów. Nie da się sprawić, żeby wszystkie odpady zniknęły i nie pozostawiły po sobie śladu. Rozpuszczenie w określonej substancji lub spalenie spowoduje, że substancje toksyczne z odpadów mogą znaleźć się w powietrzu, glebie lub wodzie. Powyższe zanieczyszczenie to wynik przeprowadzonych czynności. Najbardziej bezpiecznym procesem stosowanym przy odpadach jest odzysk. Odzyskiwanie, czyli działania mające na celu ponowne wykorzystanie odpadów.

Spis treści:

 1. Utylizacja odpadów - na czym polega i jak przebiega?
 2. Co to jest utylizacja ?
 3. W jaki sposób można utylizować odpady?
 4. Czy wszystkie odpady można zutylizować?
 5. Odpady niebezpieczne

Co to jest utylizacja ?

Utylizacja to proces, dzięki któremu możliwe jest ponowne wykorzystanie odpadów lub surowców, które utraciły wartość użytkową. Utylizacja daje możliwość ponownego użycia danych materiałów, ograniczając tym samym produkcje odpadów i eksploatacje surowców. Słowo „utylizacja” pochodzi z języka łacińskiego „utilis” - użyteczny, przydatny.

W jaki sposób można utylizować odpady?

Każda cywilizacja produkuje odpady, a im bardziej jest ona rozwinięta, tym większą ich ilość generuje. Całe szczęście, że równocześnie wzrasta liczba metod radzenia sobie z tym problemem. W państwach bardziej rozwiniętych dużą rolę odgrywa gospodarka odpadami oraz ochrona środowiska. Przez wiele lat prowadzono tylko składowanie odpadów, jednak tempo produkcji i wzrastająca ich ilość zmusiła do dalszych kroków. Przyszedł czas na wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Utylizacja odpadów w znacznym stopniu ogranicza ilość powstających śmieci i odpadów komunalnych. Część z nich możemy użyć, przetwarzając je na rzeczy pożyteczne. Ponownie użyte materiały ograniczają koszty związane ze składowaniem śmieci. Ponadto unieszkodliwianie odpadów zmniejszają ich negatywny wpływ na środowisko.

Metody utylizacji odpadów:

 1. Recykling – jest to najprostsza z metod utylizacji odpadów, a jednocześnie najskuteczniejsza. Polega na odzyskiwaniu surowców, które można użyć ponownie. Swój początek ma w gospodarstwach domowych, gdzie segregujemy śmieci, oddzielamy szkło, papier, tworzywa sztuczne czy odpady pochodzenia organicznego, a kończy na poziomie firm zajmujących się wywozem odpadów i ich przetwarzaniem. Recykling odpadów zależy od zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw, które podjęły się danego procesu. Zaletą tej metody jest duża wydajność i dochodowość finansowa, natomiast wadą niemożliwość przetwarzania wszystkich powstałych śmieci. Segregacja odpadów powinna odbywać się w każdym domu.
 2. Kompostowanie odpadów organicznych – wśród utylizacji znajdują się także metody biologiczne, a kompostowanie jest jedną z nich. Polega na przekształcaniu odpadów organicznych na masę próchniczą, wskutek naturalnego rozkładu substancji organicznej. Dzięki tej metodzie możemy zutylizować odpadu pochodzenia roślinnego: resztki żywności, roślin lub papieru. Jest to naturalnie zachodzący proces w przyrodzie. Powstaje coraz więcej nowoczesnych technologii kompostowania, dzięki którym przyspieszymy dany proces i zwiększymy jego wydajność. Znaczącą zaletą danej metody jest pozyskanie naturalnego nawozu o wysokich właściwościach oraz zmniejszenie o 30-50% kubatury składowanych odpadów. Materiał wynikowy powstający z kompostu cały czas traktowany jest jako odpad, a nie produkt, co jest wadą danej metody. Dodatkowo proces kompostowanie nie zapewnia pełnej higienizacji odpadów, świadczy o tym podatność na zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
 3. Fermentacja beztlenowa biomasy- kolejna z metod utylizacji biologicznej, może przebiegać na dwa sposoby: suchy i mokry. Odpady takie jak: biomasa pochodząca z materiałów roślinnych oraz odchodów zwierzęcych, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, biomasa leśna, odchody zwierząt poddane są beztlenowemu rozkładowi, a uzyskanym produktem jest biogaz. Biogaz nazywany potocznie „gazem wysypiskowym” lub „gazem błotnym”, ponieważ powstaje on w sposób spontaniczny na wysypiskach śmieci i bagnach. Biogazownia ściśle kontroluje i steruje danym procesem, dzięki temu produkt końcowy można wykorzystać jako paliwo alternatywne. Dana metoda posiada jedną istotną wadę, a mianowicie, powstaje bardzo dużo pofermentu, który także jest produktem procesu fermentacji. Poferment posiada te same wady co kompost: minimalna wartość nawozowa oraz duże koszty przechowywania. Zastosowanie substancji jako nawóz wymaga dopłaty ze strony biogazowi i duże zapotrzebowanie terenu.
 4. Spalanie – czyli termiczne przekształcanie odpadów. Dany proces nie jest łatwą metodą do utylizacji, gdyż w rezultacie mogą wydzielać się najróżniejsze, szkodliwe substancje gazowe. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich systemów oczyszczania jest w tym procesie niezbędne. Budowa spalarni jest bardzo kosztowną inwestycją. Ogromną zaletą tej metody jest pozyskiwanie energii, dzięki czemu oszczędzamy na paliwie konwencjonalnym. Energochłonne gałęzie przemysłowe często wybierają paliwa produkowane z odpadów, ponieważ są one znacznie tańsze, a równocześnie z ekologicznego punktu widzenia, zmniejszane jest zużycie paliw kopalnianych. Problem termicznej utylizacji to powstawanie popiołu po spalaniu odpadów. Popiół także kwalifikowany jest jako odpad, co świadczy o tym, że proces utylizacji poprzez spalanie nie jest całkowity. W ostatecznym produkcie, czyli popiele, zawarte są metale ciężkie i ogromna ilość szkodliwych związków.
 5. Odpady jako surowiec – czyli wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do produkcji wydajnych i wartościowych nawozów organiczno-mineralnych. Dzieje się to dzięki nowoczesnej technologii UPPZ, która wykorzystuje produkty nienadające się do konsumpcji ludzi i zwierząt. Surowiec ten pozyskuje się najczęściej z gospodarstw rolnych, przemysłu drobiarskiego, zakładu przetwórstwa surowców zwierzęcych przemysłu mleczarskiego i innych. Produkowane nawozy tą metodą nie zanieczyszczają wód gruntowych, a dodatkowo działają odkwaszająco na glebę i wpływają pozytywnie na jej strukturę. Dana technologia jest ekonomiczna i ekologiczna a dodatkowo zapewnia równowagę środowiska naturalnego.

Na czym polega utylizacja odpadów? Jak przebiega?

Czy wszystkie odpady można zutylizować?

Surowiec wtórny to nic innego jak zużyty produkt bądź odpad, które nadają się do dalszego przekształcania. Recykling surowców wtórnych jest szansą na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. Nasza planeta jest w dużym stopniu zanieczyszczona. Odpady znajdują się w morzach, rzekach, na plażach i w lasach. Nie stosując utylizacji odpadów, możliwość utopienia świata w śmieciach jest bardzo realna. Surowce, które jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać to:

 • Metal: złom, przewody, puszki aluminiowe i stalowe;
 • Makulatura: papier i tektura;
 • Szkło: szklane słoiki, butelki i pojemniki;
 • Tworzywo sztuczne: butelki plastikowe, folie, pojemniki z polipropylenu i poliwęglanu.

Pomimo coraz częstszych kampanii i próby edukacji ludzi, nadal większość surowców wtórnych, które mogłaby zostać ponownie wykorzystane, trafia na wysypiska bądź zaśmieca środowisko naturalne.

Zobaczmy jakie produkty możemy uzyskać z recyklingu:

 • Szklane pojemniki – szkło w dużym stopniu nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania, bez utraty swoich właściwości.
 • Puszki aluminiowe – dany surowiec wtórny może być przetwarzany wielokrotnie, za każdym razem dając tak samo pełnowartościowy produkt.
 • Stal – pozyskujemy ponownie w wyniku przetopienia surowca.
 • Ociepliny do śpiworów i polary – można wytworzyć z surowców wtórnych poprzez przetopienie butelek PET.
 • Części samochodowe – otrzymujemy na drodze recyklingu tworzywa sztucznego i metalu.

Ponadto możliwy jest recykling gruzu, będącego jednym z najczęstszych odpadów budowlanych, który może zostać ponownie wykorzystany w formie kruszywa i stanowić istotny surowiec budowlany.

Odpady niebezpieczne

Klasyfikacja odpadów to nic innego jak ich podział w zależności od ich pochodzenia. Posiadamy aż dwadzieścia grup odpadów, które powstają na drodze: poszukiwania, wydobywania, fizycznych i chemicznych przeróbkach kopalin.

Jedną z grup odpadów są odpady komunalne. Następnie klasyfikuje się je na cztery grupy:

 • Surowce wtórne niekonsumpcyjne (odpady z tworzywa sztucznego, papierowe, szkło, metal i tekstylia)
 • Odpady rzadko traktowane jako surowce wtórne (np.: resztki pożywienia, czyli odpady organiczne)
 • Odpady paleniskowe (powstałe z ogrzewania domostw)
 • Odpady o znikomej wartości surowca wtórnego (chemia gospodarcza i pozostałości z porządkowania domostw)

Podczas recyklingu i segregacji odpadów należy szczególną uwagę zwrócić na odpady niebezpieczne, czyli:

 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyte świetlówki,
 • Przeterminowane leki,
 • Odpady po środkach chemicznych np. środkach ochrony roślin,
 • Sprzęty elektroniczne RTV i AGD.

Wymienione wyżej odpady należy utylizować w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy umieszczać ich w pojemnikach na odpady zmieszane. Istnieją specjalnie wyznaczone punkty w sklepach bądź aptekach lub miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępne w każdej gminie. W Polsce w roku 2016 zebrano 1,1 tys. selektywnych odpadów niebezpiecznych. Według badań w dalszym ciągu pewna ilość tego rodzaju odpadów trafia do pojemników na odpady komunalne, a następnie składowisk. Jeden mieszkaniec co roku wytwarza od 3,5 do 14,1 kg odpadów niebezpiecznych.